۲۹ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۳
مرور هفت سوره از جزء ۲۷ قرآن

نگاه کلی به مطالب و ساختار سوره‌های قرآن کریم، می‌تواند نقش زیادی در تدبر و فهم یک‌پارچه مطالب سوره‌های قرآن کریم داشته باشد. ‌در این سلسله نوشتارهای رمضانی، سعی‌ می‌شود تا حد امکان به مطالب و جهت هدایتی سوره‌های هر جزء پرداخته شود تا در کنار قرائت متدبرانه روزانه، کمک‌کار فهم بهتر مطالب آیات و سوره‌ها و انس با قرآن گردد.

به گزارش عتبه نیوز جزء بیستم و هفتم قرآن کریم، شامل هفت سوره ذاریات، طور، نجم، قمر، الرحمان، واقعه، حدید،  است که در ادامه نگاهی به ساختار، جهت هدایتی و هدف کلی این هفت سوره خواهیم داشت:

هدف کلی سوره ذاریات
« حتمی بودن تحقق وعده خدا درباره جزای انسان‌ها »

گفتار اول: حتمی بودن تحقق وعده های الهی (۱۹-۱)
مطلب اول: حتمی بودن وعده روز جزا (۶-۱)
مطلب دوم: منکران قیامت هیچ دلیلی ندارند (۱۱-۷)
مطلب سوم: توصیف جزای حتمی کافران و مومنان (۱۹-۱۲)

گفتار دوم: نشانه های تحقق وعده های الهی (۵۱-۲۰)
نشانه اول: رزق رسانی خدا به بندگان(۲۳-۲۰)
نشانه دوم: تحقق وعده خدا به ابراهیم (۳۰-۲۴)
نشانه سوم: عذاب قوم لوط (۳۷-۳۱)
نشانه چهارم: هلاکت فرعون و لشکریانش (۴۰-۳۸)
نشانه پنجم: عذاب قوم عاد (۴۲-۴۱)
نشانه ششم: عذاب قوم ثمود (۴۵-۴۳)
نشانه هفتم: عذاب قوم نوح (۴۶)
نشانه هشتم: قدرت خدا در تدبیر جهان (۴۹-۴۷)
نتیجه: برای خدا شریک قرار ندهید (۵۱-۵۰)

گفتار سوم: هشدار به منکران وعده های الهی (۶۰-۵۲) 
مطلب اول: وظیفه پیامبر در برابر منکران وعده های الهی (۵۵-۵۲)
مطلب دوم: بندگی خدا، هدف آفرینش جن و انس (۵۸-۵۶)
مطلب سوم: عذاب سخت کافران با تحقق وعده الهی (۶۰-۵۹)


هدف کلی سوره طور
«هشدار به منکران تعالیم پیامبر درباره قیامت »

گفتار اول: فرا رسیدن روز قیامت قطعی است (۲۸-۱)
مطلب اول: حتمی بودن عذاب روز قیامت (۱۰-۱)
مطلب دوم: عذاب منکران دین در آخرت (۶-۴)
مطلب سوم: پاداش متقین در روز قیامت (۲۸-۱۷)

گفتار دوم: پاسخ به مخالفان تعالیم پیامبر درباره عذاب قیامت (۴۳-۲۹) 
گفتار سوم: وظیفه پیامبر دربرابر منکران قیامت (۴۹-۴۴) 

وظیفه اول: وانهادن عذاب کافران به خدا (۴۷-۴۴)
وظیفه دوم: صبر و بندگی خدا (۴۹-۴۸)


هدف کلی سوره نجم
« حقانیت سخنان پیامبر درباره عدم شفاعت فرشتگان برای مشرکان»

گفتار اول: همه سخنان پیامبراز سوی خداست (۱۸-۱)
مطلب اول: همه سخنان پیامبر وحی الهی است (۴-۱)
مطلب دوم: پیامبر فرشته وحی را می‌بیند و از او تعلیم می‌گیرد (۱۸-۵)

گفتار دوم: نادرستی پندار مشرکان درباره شفاعت فرشتگان(۵۵-۱۹)
پاسخ اول: فرشتگان دختران خدا نیستند(۲۳-۱۹)
پاسخ دوم: شفاعت فرشتگان مشروط به اذن خداوند است (۲۶-۲۴)
پاسخ سوم: دختر خدا نامیدن فرشتگان نشانه جهالت و دنیا پرستی مشرکان است (۳۰-۲۷)
پاسخ چهارم: پاداش و جزای انسانها تنها به دست خداست (۳۲-۳۱)
پاسخ پنجم: هرکس مسئول اعمال خویش است (۴۱-۳۳)
پاسخ ششم: تدبیر امور به دست خداست (۵۵-۴۲)

گفتار سوم: حقانیت سخن قرآن درباره عذاب کافران (۶۲-۵۶) 
مطلب اول: تنها خدا می تواند عذاب را از انسان دور کند (۵۸-۵۶)
مطلب دوم: باور نداشتن و سبک شمردن معارف قرآن درباره قیامت (۶۲-۵۹)

هدف کلی سوره قمر
« هشدار به دشمنان لجوج پیامبر اسلام»

گفتار اول: لجاجت مشرکان در مخالفت با پیامبر خدا (۸-۱)
مطلب اول: مشرکان هیچ معجزه ای را نمی پذیرند (۳-۱)
مطلب دوم: آگاهی مشرکان از فرجام مخالفت با پیامبر خدا (۸-۴)

گفتار دوم: ضرورت پندآموزی مشرکان از هلاکت دشمنان پیامبران (۴۲-۹)
مطلب اول: هلاکت قوم نوح (۱۰-۹)
مطلب اول: هلاکت قوم عاد (۲۲-۱۸)
مطلب اول: هلاکت قوم ثمود (۳۲-۲۳)
مطلب چهارم: هلاکن قوم لوط (۴۰-۳۳)
مطلب پنجم: هلاکت قوم فرعون (۴۲-۴۱)

گفتار سوم: ناکامی و عذاب دشمنان لجوج پیامبر اسلام (۵۵-۴۳) 
مطلب اول: شکست حتمی دشمنان پیامبر اسلام (۴۵-۴۳)
مطلب دوم: قطعی بودن عذاب مجرمان (۵۳-۴۶)
مطلب سوم: قطعی بودن پاداش اهل تقوا (۵۵-۵۴)

هدف کلی سوره الرحمان
«نعمت های خدا بر جن و انس در دنیا و آخرت »

گفتار اول: نعمت های خدا بر جن و انس در دنیا (۳۰-۱)
نعمت اول: تعلیم قرآن و بیان(۴-۱)
نعمت دوم: نعمت های خدا در آسمان (۹-۵)
نعمت سوم: نعمت های خدا در زمین (۱۳-۱۰)
نعمت چهارم: آفرینش انسان و جن (۱۶-۱۴)
نعمت پنجم: قراردادن دو مشرق و دو مغرب (۱۸-۱۷)
نعمت ششم: نعمت های خدا در دریا (۲۵-۱۹)
نعمت هفتم: تامین نیازهای همه موجودات (۳۰-۲۶)

گفتار دوم: نعمت های خدا بر جن و انس در آخرت (۷۷-۳۱)
مطلب اول: رسیدگی به حساب جن و انس در آخرت (۳۴-۳۱)
مطلب دوم: فروپاشی نظام دنیا و برپایی قیامت (۴۰-۳۵)
مطلب سوم: عذاب کردن گناهکاران (۴۵-۴۱)
مطلب چهارم: دو باغ مخلصان در بهشت و نعمت های آن (۶۱-۴۶)
مطلب پنجم: دو باغ مومنان در بهشت (۷۷-۶۲)
نتیجه: نعمت های خداوند جاودانه و با برکت است (۷۸)

هدف کلی سوره واقعه
« اثبات حتمی بودن قیامت و متفاوت بودن سرانجام انسان‌ها »

گفتار اول: سرانجام سه گروه انسان‌ها در روز قیامت (۳۰-۱)
طلیعه: تقسیم شدن انسان‌ها به سه گروه با فرا رسیدن قیامت (۱۰-۱)
گروه اول: مقربان درگاه الهی (۲۶-۱۱)
گروه دوم: سعادتمندان (اصحاب یمین) (۴۰-۲۷)
گروه سوم: تیره‌بختان (اصحاب شمال) (۵۶-۴۱)

گفتار دوم: دلایل برپایی قیامت و کیفر انسان ها (۹۴-۵۷) 
دلیل اول: توانایی خالق انسان ها بر احیای مجدد آنها (۶۲-۵۷)
دلیل دوم: برپایی قیامت لازمه ربوبیت خدا در زندگی انسان است (۸۰-۶۳)
دلیل سوم: عدم امکان جلوگیری از مرگ انسان ها (۹۴-۸۱)
نتیجه: تردیدی در حقانیت قیامت و جزای انسانها نیست (۹۶-۹۵)


هدف کلی سوره حدید
« عوامل نهادینه شدن فرهنگ انفاق در باور انسان »

عامل اول: اعتقاد به فرمانروایی خدا بر جهان و بی نیازی او از انسان (۹-۱)
عامل دوم: توجه به پاداش های انفاق کنندگان (۱۵-۱۰)
عامل سوم: آگاهی از تاثیر انفاق در حیات قلب (۱۹-۱۶)
عامل چهارم: آگاهی از بی ارزشی زندگی دنیا در برابر آخرت(۲۱-۲۰)
عامل پنجم: توجه به آگاهی خدا از همه امور قبل از وقوع (۲۴-۲۲)
عامل ششم: توجه به تأثیر انفاق در ایجاد قسط و عدالت در جامعه(۲۷-۲۵)
خاتمه : اهمیت پیروی از فرمان خدا و پیامبر درباره انفاق (۲۹-۲۸)


برگرفته از کتاب مجموعه ساختارهای سوره‌های قرآن کریم، محمد خامه‌گر
 

کد خبر 724

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha